Společné vzdělávání 

vzdělání bez bariér, pro všechny děti

Všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním postižením, poruchami učení, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka i jinými překážkami mají dle novely školského zákona platné od 1. září 2016 garanci podpory umožňující jejich vzdělávání v běžné škole.

Tyto stránky Vám přinášejí k tématice novely společného vzdělávání přehledné informace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje financování široké škály podpůrných opatření, na něž děti nově získávají nárok. Podpůrná opatření budou zahrnovat úpravy organizace a metod výuky, zajištění dalších odborných pracovníků a asistentů, zároveň také nákup rozličných kompenzačních pomůcek. 

Právě kompenzační pomůcky umožní dětem s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, autismem, narušenou komunikační schopností a s více vadami, vzdělávání v běžné škole. 

Níže naleznete přehled kompenzačních pomůcek rozdělených dle druhu jednotlivého postižení.  

Jak učit informatiku děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Seznamte se s programy pro speciální vzdělávací potřeby připravenými dle RVP v oblasti informatiky. 

Řešení pro specifické problémy