Kompenzační pomůcky - 3. stupeň

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování1000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí a nácvik jazykových kompetencí ve všech jazykových rovinách 

Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti

Speciální učebnice/učební materiály pro rozvoj čtení

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání 5000 Kč

2000 Kč

3000 Kč


2000 Kč

Softwarové vybavení 

Počítačové programy pro alternativní a augmentativní komunikaci

Software pro rozvoj českého jazyka - slovní zásoby, pravopisu, syntaxe 

Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání 5000 Kč


2000 Kč


5000 Kč

IT vybavení 

Tablet


8000 Kč

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Názorné didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní

Názorné didaktické pomůcky pro výuku matematiky

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů

Demonstrační obrázky

Didaktické pomůcky pro činnostní učení

Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj jemné motoriky a vizuomotorické koordinace

Speciální didaktické pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky

Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí

Pomůcky pro nácvik sebeobsluhy

Bubny, Orffovy nástroje, perkuse 


1000 Kč

1000 Kč


2000 Kč

2000 Kč

1000 Kč


2000 Kč


2000 Kč


3000 Kč


2000 Kč

3000 Kč

5000 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


5000 Kč

IT vybavení 

Multidotykový počítač


16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBO PODPORY Z DŮVODU SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Úprava prostředí - totožné s druhým stupněm

Pomůcky pro rozvoj řeči 

Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jazykových kompetencí  


5000 Kč

2000 Kč


3500 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jazykových kompetencí

v českém jazyce

Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání

Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením
3500 Kč

1000 Kč

1500 Kč

Softwarové vybavení 

CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka

Software - podpora učebnic formou českého znakového jazyka 


2000 Kč


3000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Speciální komponenty osobního počítače (alternativní myš, klávesnice aj.)

Židle (sedačka) pro žáky, kteří potřebují podporu sedu

Madla k WC

Polohovací pytle

Držák berlí na lavici7000 Kč

10000 Kč

900 Kč

8000 Kč

560 Kč

Speciální učebnice 

Speciální rýsovací pomůcky

Pomůcky pro výuku tělesné výchovy - rovnovážné a balanční pomůcky

pro senzomotorickou stimulaci


5000 Kč10000 Kč

IT vybavení 

Dotykový monitor


16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

Třetí stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Nábytek ke strukturalizaci prostoru (policový regál, skříňky, barevné koberce, paraván apod.)12000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Sada strukturovaných krabic

Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností 

Názorné manipulační pomůcky (čísla, písmena, tabulky) 

Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů 

Učebnice pro žáky základní školy s mentálním postižením


 2500 Kč

2000 Kč


5000 Kč

500 Kč


3000 Kč

Softwarové vybavení 

Komunikační programy pro alternativní komunikaci


8000 Kč

IT vybavení 

Tablet

Dotykový monitor


8000 Kč

16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro relaxaci (koberec, overball aj.)

Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce 


3500 Kč


1500 Kč

Speciální učebnice 

Pomůcky pro nácvik sociálních kompetencí


2000 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


5000 Kč

IT vybavení 

Tablet

Notebook 


8000 Kč

15000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku matematiky 

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu 

Speciální didaktické (manipulační) pomůcky pro výuku čtení a psaní 

Čtecí záložka, čtecí okénko 

Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů

Speciální učebnice pro výuku čtení

Speciální učebnice pro výuku matematiky2000 Kč


150 Kč


700 Kč

50 Kč

500 Kč

300 Kč

300 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


4000 Kč

IT vybavení 

Notebook


15000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU ODLIŠNÝCH KULTURNÍCH PODMÍNEK 

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Pomůcky na výtvarnou/tělesnou výchovu k zapůjčení

Psací a rýsovací náčiní 

Speciální učebnice pro výuku čtení 

Knihy a encyklopedie pro rozvoj všeobecného přehledu 

Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností

Speciální učebnice pro výuku českého jazyka

Pomůcky pro rozvoj sociálních dovedností

Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí

Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, českého jazyka,

matematiky)


1500 Kč

500 Kč

500 Kč


700 Kč

700 Kč

300 Kč

500 Kč

500 Kč500 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software


5000 Kč

IT vybavení 

Tablet


8000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Hardware a software na kompenzaci zrakových funkcí (zvětšovací zařízení,

optické pomůcky)

Mechanické zvětšovací zařízení - lupa

Vodící lišty

Klávesnice pro slabozraké

Osvětlení
30000 Kč

2000 Kč

12000 Kč

500 Kč

400 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Elektronická verze učebnic

Didaktické pomůcky pro výuku naukových předmětů, upravené pro slabozraké

žáky 

Montessori pomůcky

Pomůcky k rýsování slabozrakých

Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem

Sešity v odpovídajícím formátu

Tabulky na psaní Braillova písma a pomůcky pro výuku Braillova písma

Zy-Tex papír A4


4000 Kč4500 Kč

15000 Kč

2000 Kč

4000 Kč

500 Kč

1500 Kč

1500 Kč

5500 Kč

IT vybavení 

Notebook


15000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NADÁNÍ 

Třetí stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Mikroskop

Binokulární lupa 

Preparační soupravy

Dalekohled

Hvězdářský dalekohled

Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy

Odborné knihy pro oblasti rozšiřujícího učiva včetně elektronických

publikací

Odborné časopisy (i elektronické verze a včetně ročního předplatného)

Pronájem (vybavení) odborného pracoviště včetně odborného personálu 


20000 Kč

10000 Kč

1500 Kč

10000 Kč

20000 Kč

10000 Kč3000 Kč


2000 Kč


10000 Kč

Softwarové vybavení 

Výukový software

Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat

Školní měřicí systémy pro přírodovědné předměty (např. experimentální systémy PASCO)


3000 Kč


20000 Kč


50000 Kč

IT vybavení 

Stolní PC

Notebook 

Skener 

Videokamera a střihačský program

Digitální fotoaparát

Přehrávače a rekordéry pro CD a DVD


15000 Kč

15000 Kč

4000 Kč

7000 Kč

5000 Kč

4000 Kč

Tabulka pro kalkulaci kompenzačních pomůcek