Kompenzační pomůcky - 4. stupeň

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

Čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro alternativní komunikaci

Pomůcky pro podporu sluchového vnímání a rozlišování

Komunikátor 


5000 Kč


1000 Kč

8000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Speciální učební materiály pro rozvoj čtení

Speciální pomůcky pro rozvoj komunikačních funkcí a jazykových kompetencí

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání

Speciální pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti a pozornosti 


3000 Kč


5000 Kč


2000 Kč


2000 Kč

Softwarové vybavení 

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

Software pro alternativní komunikaci 

Tablet


15000 Kč

5000 Kč

16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ

čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Úprava pracovního prostředí - strukturace (Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.)

Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky)5000 Kč


5000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Názorné didaktické (manipulační) pomůcky

Speciální učebnice pro žáky základní školy speciální

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů

Soubor pomůcek pro nácvik sociálních dovedností

Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci

Pomůcky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky

Montessori pomůcky 


10000 Kč

5000 Kč


2000 Kč

2000 Kč

10000 Kč

8000 Kč

15000 Kč

Softwarové vybavení 

Výukové programy

Software pro alternativní a augmentativní komunikaci 


10000 Kč

11000 Kč

IT vybavení 

Počítač / tablet / PC (podle potřeb žáka)


16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBO PODPORY Z DŮVODU SLUCHOVÉHO POSTIŽENÍ A OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 

čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů


1000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

viz předchozí stupně

Softwarové vybavení 

Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka

SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase


9000 Kč12000 Kč

IT vybavení 

Tablet


8000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU TĚLESNÉHO POSTIŽENÍ 

Čtvrtý stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Vozík mechanický

Nájezdové lyžiny

Schodolez

Nástavce na WC

Stůl vhodný k vozíku

Speciální hardware - myš, klávesnice


22000 Kč

8200 Kč

116 000 Kč

1200 Kč

10000 Kč

11000 Kč

Speciální učebnice a učební pomůcky 

Taktilně haptické didaktické pomůcky

Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci

Pomůcky pro rozvoj motoriky


5000 Kč

5000 Kč

5000 Kč

Softwarové vybavení 

Software pro alternativní komunikaci


11000 Kč

IT vybavení 

Kamery připevněné na monitoru PC k snímání pohybů hlavy (včetně SW)


40000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA 

čtvrtý stupeň podpůrných opatření  

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Komunikátor

Programy pro alternativní komunikaci

Speciální hardware - myš, klávesnice

Úprava pracovního prostředí (strukturace) - Paravan, barevné pásky, barevné koberce apod.


5000 Kč

5000 Kč

10000 Kč


5000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Individualizované pomůcky (symboly, speciální učebnice, sešity, pracovní listy, deníky, scénáře, schémata, strukturované úkoly apod.)

Pomůcky pro rozvoj augmentativní a alternativní komunikace (zvukové hračky, komunikační tabulky aj.) 
5000 Kč


8000 Kč

IT vybavení 

PC/tablet


16000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ 

čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Zápisník pro nevidomé

Pichtův psací stroj

Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu

Diktafon

Vodící lišty

Braillský řádek

Kalkulátor s hlasovým výstupem

Braillská tiskárna


85000 Kč

15000 Kč

3000 Kč

7000 Kč

8000 Kč

90000 Kč

4000 Kč

100000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky 

Učebnice v Braillově písmu nebo alikvótní částka na přepis do Braillova bodového písma


Braillský papír 

Fuser-příprava názorných edukačních materiálů

Rýsovací souprava pro nevidomé

Atlasy, reliéfní plánky a 3D modely

Speciální pomůcky na tělesnou výchovu

Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání a prostorové orientace


13-20 Kč /

stránka

písma 

800 Kč

40000 Kč

3250 Kč

20 000  Kč

5000 Kč


2000 Kč

Softwarové vybavení 

Čtecí a odečítací programy


40000 Kč

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU POSTIŽENÍ VÍCE VADAMI 

Čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky 

Volba pomůcek se řídí potřebou kompenzace obtíží žáka

Speciální učebnice a pomůcky 

Výběr učebnic a pomůcek se bude řídit kombinací postižení a převládajících obtíží žáka

ŽÁCI S POTŘEBOU PODPORY Z DŮVODU NADÁNÍ 

čtvrtý stupeň podpůrných opatření 

Normovaná finanční náročnost

Speciální učebnice a pomůcky 

Hvězdářský dalekohled

Soupravy na přírodovědné pokusy a výzkumy

Odborné knihy a časopisy včetně elektronických pro podporu výzkumné činnosti


30000 Kč

30000 Kč


10000 Kč

Softwarové vybavení 

Odborné programy pro podporu sběru, evidence nebo zpracování výzkumných dat50000 Kč

IT vybavení (s přístupem k internetu) 

Licence pro online přístup k databázím odborných publikací


50000 Kč

Tabulka pro kalkulaci kompenzačních pomůcek