Podpůrná opatření

Podpůrná opatření jsou nároková, tudíž hrazená ze státního rozpočtu. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření 1. stupně

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve zdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné problémy v koncentraci pozornosti apod.) a škola uplatňuje i bez doporučení školského poradenského zařízení. Jedná se především o plány pedagogické podpory, hledání možných intervencí v oblasti forem a metod výuky, organizace výuky, hodnocení a používání pomůcek. Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy a k opatřením není přiřazená normovaná finanční náročnost.

  Podpůrná opatření 2. stupně

  U tohoto stupně charakter vzdělávacích potřeb žáka je ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem žáka, opožděným vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, problémy v počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, ale také nadáním, specifickými poruchami učení a chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky. Opatření druhého stupně jsou poskytována na základě doporučení poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého stupně se vážou k:

  • úpravě obsahu vzdělávání
  • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • pedagogické intervenci

  Podpůrná opatření 3. stupně

  Použití podpůrného opatření ve třetím stupni je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou poruchou řeči, řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením, tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka a dalšími obtížemi, které mají významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka. Opatření třetího stupně jsou poskytována na základě doporučení školského poradenského zařízení a vyžadují konzultanta na straně vzdělavatele. Podpůrná opatření třetího stupně se vážou k: 

  • úpravě výstupů a obsahu vzdělávání
  • speciálním učebnicím a speciálním učebním pomůckám
  • kompenzačním pomůckám
  • pedagogické intervenci

Podpůrná opatření 4. stupně

Použití podpůrného opatření čtvrtého stupně je podmíněno stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáka, případně z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb již vyžaduje významné úpravy v metodikách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání a úpravu výstupů ze vzdělávání. Podpůrná opatření čtvrtého stupně se vážou k:

 • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
 • kompenzačním pomůckám
 • úpravě prostředí a k úpravě pracovního místa žáka
 • asistentům pedagoga
 • tlumočníkům znakového jazyka a přepisovatelům pro neslyšící, školním psychologům, školním speciálním pedagogům
 • zajištění komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
 • zajištění prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace 

Podpůrná opatření 5. stupně

Použití podpůrného opatření pátého stupně je podmíněno předchozím stanovením podpůrných opatření školským poradenským zařízením na základě diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání a kompenzace důsledků zdravotního postižení. Pátý stupeň podpůrných opatření je poskytován výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, vyžadujícími vysokou úroveň podpory. Vzdělávání žáka v tomto stupni zpravidla vyžaduje úpravu pracovního prostředí, využití komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých nebo prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Žáci jsou zpravidla vzdělávání s pomocí asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a druhého pedagogického pracovníka, často s přítomností další osoby důležité pro podporu žáka. Výuka je realizována speciálními pedagogy. Podpůrná opatření pátého stupně se vážou k:

 • speciálním učebnicím a učebním pomůckám
 • kompenzačním pomůckám
 • úpravě prostředí, úpravě pracovního místa žáka
 • angažování dalších pedagogických pracovníků, asistentů pedagogů, tlumočníků českého znakového jazyka a přepisovatelů pro neslyšící, systémům alternativní nebo augmentativní komunikace, službám školních psychologů a speciálních pedagogů. 

Právní rámec projektu