Revize RVP v oblasti vzdělávacího předmětu INFORMATIKA a děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Poslední revize Rámcového vzdělávacího programu (tzv. malá revize) přinesla zcela zásadní změny v obsahu vzdělávacího předmětu INFORMATIKA. 

Nově je obsah předmětu rozdělen do čtyř oblastí. Pro první i druhý stupeň základní školy jsou to okruhy:


  • DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ
  • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
  • INFORMAČNÍ SYSTÉMY
  • DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 


U každého programu nalezneme rovněž i minimální doporučenou úroveň úpravy očekávaných výstupů pro děti s podpůrnými opatřeními. V oblasti digitálních technologii se příkladně jedná o následující úpravu:

Očekávaný výstup:

Žák

  • Najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu.
  • Propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí.
  • Dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi. 

U minimální doporučené úpravy pak:

Žák

  • Najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty různého typu.
  • Popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená pro práci s digitálními technologiemi.

Příprava individuálních výukových materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může být pro pedagogy zahlcené nutností přechodu na zcela nový obsah vzdělávacího předmětu i na nový typ výuky obtížné.

Na trhu je stále dostupné pouze minimum vzdělávacích pomůcek vhodných pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřených na oblast informatiky. 

Speciální výukové sady s robotem Photonem 

Photon modul Speciální vzdělávací potřeby (SVP)Photon Společensko – emoční kompetence (SEL) obsahují kromě sympatického robota i přesné metodiky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, edukační podložky pro vizualizaci pohybu robota a řadu dalších pomůcek, které žákům usnadní práci. Samotného robota pak v rámci výuky využijete i řadě dalších aktivit, především z oblasti Algoritmizace a programování.

Podrobný popis sad s robotem Photon, určených pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naleznete v odkazech:

Photon Modul Speciální vzdělávací potřeby (SVP) | 821224CZ | obchod Insgraf

Photon Společensko-emoční kompetence (SEL) | 821227CZ | obchod Insgraf